POLITYKA PRYWATNOŚCI
SERWISU INTERNETOWEGO STORISMA

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych jest Iwona Tofil, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Storisma Iwona Tofil, ul. Krucza 11, 25-657 Kielce, NIP 9592026936, REGON 384299168 (dalej zwana „Usługodawcą”). Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Usługodawca szanuje prywatność wszystkich osób odwiedzających stronę internetową www.storisma.pl. Jak większość wydawców stron, Usługodawca zbiera adresy IP komputerów osób odwiedzających stronę i niezbędne informacje na temat korzystania z niej, jednak dane te wykorzystuje tylko i wyłącznie w celach technicznych i administracyjnych (z wyjątkiem usługi geolokalizacji użytkownika, która pozwala skierować go na właściwe dla niego podstrony miejskie serwisów). Usługodawca nie usiłuje identyfikować użytkowników odwiedzających stronę. Używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL)
 4. Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§ 2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli Użytkownik lub Projektant skorzysta z usług serwisu, to Usługodawca może przetworzyć jego następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu, adres korespondencyjny, adres e-mail, adres IP.
 2. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter.
 3. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
   1. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika lub Projektanta, jeśli dokonuje on zakupu oferowanego przez Usługodawcę,
   2. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika lub Projektanta, jeżeli kontaktuje się on z Usługodawcą celem uzyskania informacji o ofercie Serwisu i udostępnia przy tym swoje dane osobowe,

   W przypadku wskazanym w pkt. ii. oraz zbierane i przetwarzane są wyłącznie adresy e-mail.

 4. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli Usługodawca jest ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w Serwisie (inspektorem ochrony danych osobowych) został wyznaczony Bartłomiej Madej. Kontakt z nim jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: bartek@storisma.pl.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Użytkownika lub Projektanta po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie niezbędnym na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 7. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika lub Projektanta oraz innych ich danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Usługodawca nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 10. Usługodawca korzysta z systemów analizy sieciowej, które mogą być wykorzystywane do tworzenia profili Użytkowników. Za wyjątkiem powodów uzasadnionych względami marketingowymi i zgodą Użytkownika, Konto Użytkownika nie będzie oznaczane jego imieniem i nazwiskiem ani też innym określeniem, które mogłoby pozwolić na jego bezpośrednią identyfikację. Systemy analizy sieciowej wykorzystują w swoich procesach pliki cookie.
 11. Zbierane przez Usługodawcę dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały przekazane, w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika lub Projektanta zezwolenia oraz na podstawie i w granicach przepisów prawa. Użytkownik lub Projektant ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania jak również prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. Poprawianie Danych Osobowych może być dokonywane poprzez kontakt Użytkownika lub Projektanta z obsługą Serwisu, zarówno drogą poczty tradycyjnej jak i pocztą elektroniczną.
 12. Usługodawca wdrożył pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz ma wprowadzoną kontrolę dostępu, dzięki czemu minimalizuje skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 13. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Usługodawcę albo podmiot przetwarzający, z którymi ściśle współpracuje. Należą do nich:
  1. firmy kurierskie;
  2. operatorzy systemów płatności elektronicznej;
  3. podmioty realizujące na nasze zlecenie usługi marketingowe i personalizujące kontakty z naszymi klientami.
 14. Usługodawca informuje, że do danych osobowych Użytkownika lub Projektanta dostęp mogą uzyskać również uprawnione organy państwowe w ramach kompetencji określonych właściwymi przepisami, w szczególności organy wymiaru sprawiedliwości (policja, prokuratura, sądy).
 15. Usługodawca informuje, że anonimowo Użytkownik może jedynie przeglądać asortyment produktów oferowanych do zakupu za pośrednictwem Serwisu. Użytkownik nie może anonimowo lub za pośrednictwem pseudonimu dokonywać zakupów za pośrednictwem Serwisu. Do złożenia zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych określonych niniejszą Polityką.

§ 3. PLIKI COOKIES

 1. Witryna www.storisma.pl używa cookies („ciasteczek”). Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz organizacji Usługodawcy w celu optymalizacji działań.
 5. W witrynie Usługodawca wykorzystuje następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. Użytkownicy i Projektanci w każdej chwili mają możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. 
 7. Użytkownicy i Projektanci powinni mieć świadomość tego, że wyłączenie plików cookies może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlać strona w przeglądarce. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym Usługodawca może uzyskiwać do nich dostęp.
 8. Korzystanie przez Użytkowników i Projektantów z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację przedstawionych wyżej zasad korzystania z plików cookie i zgodę na posługiwanie się nimi przez Usługodawcę.
 9. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których osoby wypełniające formularz jednoznacznie wyrażą na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

§ 4. OBOWIĄZYWANIE I ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 10.01.2020 r. 
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności i polityki cookies w każdym czasie. Jednolity tekst polityki prywatności i polityki cookies po zmianach będzie dostępny w na stronie głównej Serwisu w zakładce „Polityka prywatności”. O planowanej zmianie Usługodawca poinformuje Użytkowników i Projektantów z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Każda zmiana polityki prywatności i cookies będzie widoczna w zakładce „polityka prywatności” na stronie głównej Serwisu.