OGÓLNY REGULAMIN
SERWISU INTERNETOWEGO STORISMA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis internetowy Storisma jest sklepem internetowym oferującym możliwość zakupu po atrakcyjnych cenach ekskluzywnych ubrań, obuwia i dodatków odzieżowych wytwarzanych przez uznanych projektantów, w tym zwłaszcza takich, których produkty nie są w inny sposób dostępne na polskim rynku.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu przez klientów (odbiorców) będących Użytkownikami. Szczegółowe zasady współpracy
  z projektantami są opisane w osobnym regulaminie.
 3. Terminom używanym w niniejszym regulaminie i zapisywanymi wielką literą nadaje się następujące znaczenia:
  1. Administrator – Iwona Tofil prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Storisma Iwona Tofil, ul. Krucza 11, 25-657 Kielce, NIP 9592026936, REGON 384299168.
  2. Serwis – prowadzona przez Administratora otwarta platforma internetowa w domenie www.storisma.pl, na której Użytkownicy mogą zakładać Konta, zapoznawać się z Produktami oraz zawierać Umowy Sprzedaży,
  3. Użytkownik – podmiot, który na zasadach określonych w Regulaminie uzyskał dostęp do usług świadczonych przez Serwis,
  4. Konto – prowadzony dla danego Użytkownika przez Serwis zbiór zasobów, w ramach którego gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu,
  5. Rejestracja – procedura zakładania Konta przez Użytkownika,
  6. Umowa Użytkownika – umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, określająca reguły korzystania z Serwisu przez Użytkownika;
  7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem,
  8. Projektant – podmiot, który prezentuje swoje Produkty w Serwisie na podstawie umowy zawartej z Administratorem,
  9. Produkt – jakikolwiek towar z szeroko pojętej branży odzieżowej i obuwniczej będący przedmiotem oferty Projektanta i prezentowany w Serwisie,
  10. Zamówienie – złożone przez Użytkownika w sposób zgodny z regulaminem oświadczenie woli zawarcia Umowy Sprzedaży,
  11. Cena Sprzedaży – całkowita cena Produktu brutto (z uwzględnieniem podatku VAT) podana w Serwisie,
  12. Koszt Dostawy – wszelkie koszty związane z dostarczeniem Użytkownikowi zakupionego Produktu,
  13. Rachunek Bankowy Administratora – rachunek bankowy o numerze 07 1050 1416 1000 0092 7045 5356,
  14. Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część.
 4. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikami mogą być także osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat – w tym zakresie, w jakim zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 5. Administrator zapewnia Użytkownikom dostęp do Konta i korzystanie z niego zgodnie z Regulaminem. Do korzystania z Konta potrzebne jest jedynie połączenie
  z Internetem, posiadanie przeglądarki internetowej i adresu poczty elektronicznej.
 6. Wszelkie prawa do Serwisu jako całości oraz jego poszczególnych składników przysługują Administratorowi bądź osobom trzecim, których materiały są udostępniane przez Administratora w Serwisie na podstawie odrębnych umów.
 7. Niedopuszczalne jest korzystanie z Serwisu i jakichkolwiek oferowanych w jego ramach usług w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami bądź
  z naruszeniem praw osób trzecich.
 8. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek postaci Serwisu lub jego poszczególnych elementów – chyba że mieści się w granicach określonych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub odbywa się na podstawie odrębnej umowy zawartej z Administratorem.
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów i prezentacji na stronach internetowych podmiotów trzecich, do których zamieszczono w Serwisie linki i odesłania, ani też nie jest odpowiedzialny za skutki korzystania przez Użytkowników z tych stron internetowych.

II. ZASADY WSPÓŁPRACY Z UŻYTKOWNIKAMI

 1. Współpraca z Użytkownikami Serwisu jest prowadzona na podstawie Umów Użytkownika. Celem Umowy Użytkownika jest umożliwienie Użytkownikowi dostępu do Konta i w rezultacie zawierania Umów Sprzedaży. Umowa Użytkownika nieodpłatna, co nie wyklucza możliwości wprowadzenia odpłatności niektórych dodatkowych usług. Standardowa treść Umowy Użytkownika jest załącznikiem do Regulaminu, dostępnym na stronie internetowej Serwisu.
 2. Umowa Użytkownika zostaje zawarta automatycznie w momencie przesłania Administratorowi drogą elektroniczną formularza rejestracyjnego, który jest udostępniany w Serwisie pod adresem www.storisma.pl
 3. Warunkiem przesłania formularza rejestracyjnego jest wypełnienie wszystkich pól opisanych jako obowiązkowe i oznaczonych gwiazdką, jak również potwierdzenie prawdziwości wpisanych danych i zaakceptowanie treści Regulaminu.
 4. Poprzez przesłanie formularza i zawarcie Umowy Użytkownika Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
  - korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, z zapisami Regulaminu i z dobrymi obyczajami,
  - bezzwłocznego zawiadamiania Administratora o jakiejkolwiek zmianie swoich danych podlegających obowiązkowemu ujawnieniu w formularzu rejestracyjnym.
 5. Po zawarciu Umowy Użytkownika jest ona automatycznie przesyłana w formie dokumentu pdf na wskazany przez Użytkownika adres mailowy, jest także udostępniana w Serwisie za pośrednictwem Konta danego Użytkownika.
 6. W razie stwierdzenia przez Użytkownika, że podane przez niego podczas rejestracji dane są niezgodne z prawdą lub błędne, jest on obowiązany dokonać ich niezwłocznej korekty za pośrednictwem swojego Konta.
 7. Użytkownik ponosi wobec Administratora pełną odpowiedzialność za szkody wynikające z naruszenia przez niego prawa powszechnie obowiązującego, zapisów Regulaminu, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego lub praw osób trzecich. Jeśli w związku z działaniami lub zaniechaniami Użytkownika Administrator będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz osób i podmiotów trzecich odszkodowania, kary bądź jakichkolwiek innych świadczeń o podobnym charakterze, Użytkownik będzie zobowiązany do zwrotu całej tej kwoty Administratorowi.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za ewentualne szkody związane z brakiem możliwości zawarcia w konkretnym przypadku Umowy Sprzedaży, w szczególne za utracone z tego tytułu korzyści, z wyłączeniem przypadków, gdy szkoda zostanie wyrządzona z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Administratora, jego pracowników lub innych osób działających na jego rachunek.
 9. Umowa Użytkownika może być rozwiązana przez każdą ze stron bez podania przyczyn z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia, liczonego od daty przesłania drugiej stronie stosownego oświadczenia. Oświadczenie winno być złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres elektroniczny drugiej strony podany w Umowie Użytkownika.
 10. W wypadku naruszenia przez jedną ze stron przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zapisów Regulaminu lub dobrymi obyczajami druga strona może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, tj. bez zachowania okresu wypowiedzenia. W takim przypadku oświadczenie o rozwiązaniu umowy, przesłane zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 9., dla swojej skuteczności wymaga podania uzasadnienia.
 11. Rozwiązanie Umowy Użytkownika nie powoduje rozwiązania zawartych wcześniej przez danego Użytkownika Umów Sprzedaży, a wszelkie wynikające z nich zobowiązania pozostają w mocy.

III. TRYB REKLAMACYJNY

 1. Użytkownikom i innym osobom w jakikolwiek sposób korzystającym z Serwisu, w tym Projektantom, przysługuje prawo wnoszenia reklamacji w każdym przypadku, gdy usługi oferowane w Serwisie nie są realizowane bądź są wykonywane w sposób nieprawidłowy i niezgodny z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamacje należy zgłaszać w formie elektronicznej przy pomocy dostępnego na stronie internetowej Serwisu formularza reklamacyjnego – zgodnie z zawartymi w nim pouczeniami. Osoba zgłaszająca reklamację powinna w szczególności podać swoje imię i nazwisko (a w przypadku jednostek organizacyjnych – także nazwę jednostki), adres zamieszkania lub siedziby, adres poczty elektronicznej oraz szczegółowy opis zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.
 3. Termin rozpoznania reklamacji wynosi 10 dni roboczych od daty jej otrzymania przez Administratora. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana lub adres e-mail składającego reklamację podany w reklamacji.
 4. Jeśli informacje podane w treści reklamacji są niekompletne lub niewystarczające do jej merytorycznego rozpatrzenia, Administrator może za pośrednictwem poczty elektronicznej zobowiązać osobę składającą reklamację do jej uzupełnienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni – pod rygorem odmowy rozpatrzenia reklamacji.
 5. Administrator może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonej po upływie 14 dni od dnia ujawnienia się jej przyczyn.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zmiana regulaminu może nastąpić w każdym czasie w drodze decyzji Administratora. Zmiana Regulaminu może polegać w szczególności na modyfikacji zasad korzystania z Serwisu, w szczególności zasad uczestnictwa, i wprowadzenia nowych usług w ramach Serwisu.
 2. Administrator jest obowiązany poinformować Użytkowników i Projektantów o wprowadzanej zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej. W terminie 14 dni od daty otrzymania takiego powiadomienia Użytkownik może złożyć oświadczenie o rozwiązaniu Umowy Użytkownika w trybie natychmiastowym. Brak złożenia takiego oświadczenia we wskazanym terminie oznacza zgodę Użytkownika na zmianę Regulaminu, która zaczyna obowiązywać wobec niego z upływem tego terminu.
 3. Do Umów Sprzedaży zawartych przed wejściem w życie nowego brzmienia Regulaminu stosuje się jego postanowienia w brzmieniu dotychczasowym.
 4. Nie stanowi zmiany Regulaminu zmiana bądź aktualizacja danych Administratora. W takim wypadku nie jest wymagane przeprowadzanie procedury opisanej powyżej, jednak Administrator o każdej tego rodzaju zmianie jest zobowiązany powiadomić Użytkowników.
 5. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część. Jednym z nich jest Polityka Prywatności, określająca zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora i wykorzystywania plików cookies.
 6. Jeżeli wskutek orzeczenia sądu którykolwiek zapis lub zapisy regulaminu zostaną uznane za niezgodne z prawem i unieważnione, wszelkie pozostałe zapisy pozostają w mocy.
 7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.01.2020 r.